PostHeaderIcon Viac informácií...

There are no translations available.

 

Základné informácie

 

Názov školy: ZŠ P. Kellnera Hostinského
Družstevná 835/9
Rimavská Sobota
   
Zriaďovateľ: MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
   
Typ školy: PLNOORGANIZOVANÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
s ročníkmi 1. – 9. s vyučovacím jazykom slovenským
   
Poskytované vzdelanie: 1. – 4. – primárne
5. – 9. – nižšie stredné (nižšie sekundárne)
   
Zariadenia pri škole: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
ŚKOLSKÁ JEDÁLEŇ S KUCHYŇOU
   
Dôležité kontakty:

č. tel. r. školy: 047/58 11 694
z. r. školy pre ročníky 1.-4.: 0911 564 839
z. r. školy pre ročníky 5.-9.: 0911 911 110

vedúca ŠJ: 0911 122 638
vedúca ekonómka: 047/56 211 44
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www: www.zshostrs.sk

   
Financovanie ZŠ: Prenesené kompetencie – poskytuje štát – výchovno-vzdelávacia činnosť – normatív na žiaka
Originálne kompetencie – poskytuje mesto – ŠKD a ŠJ,
Vzdelávacie poukazy na krúžky

 

Informácie o poplatkoch:
 
stravná jednotka na žiaka:


1. – 4. ročník
bez dotácie - 1,15 € za 1 obed + 3€ RN
5. – 9. ročník 
bez dotácie - 1,23 € za 1 obed + 3€ RN
žiaci v hmotnej núdzi
3€ RN/mesiac

Výška režijných nákladov (RN) je 3€ za jeden mesiac

poplatok za ŠKD: mesačne na žiaka 12,- €
na žiaka v hmotnej núdzi 0,- €
poplatok za prenájom telocvične: 4,50 € - 60 minút - pre žiakov v športových kluboch
30,- € - 60 minúť - pre dospelých (podľa VZN č.110/2012 a podľa Smernice č.3/2012 ZŠ)
poplatok za odpis vysvedčenia: 0 €
poplatok za vydanie nového vysvedčenia v prípade straty: 0 € (predchádza žiadosť rodiča)
poistenie proti úrazom: 1,20
   
Vybavovanie žiadosti:
Žiadosť je možné podať:
 • písomne
 • ústne
 • faxom
 • elektronickou poštou
Adresát – podľa požadovanej informácii v prípade, že adresát nemá danú informáciu, postupuje žiadosť do 5 dní riaditeľke školy. Riaditeľka školy vydáva rozhodnutie o poskytnutí alebo zamietnutí požadovanej informácie. Odvolanie proti rozhodnutiu je možné podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia.
 
Postup pri sťažnostiach:
Sťažnosť podávať písomne riaditeľke školy. Riaditeľka školy do 30 dní odpovie písomne ako bola sťažnosť prešetrená.
 
Riaditeľka školy vykonáva štátnu správu I. stupňa a rozhoduje o:
 1. prijatí žiaka do školy
 2. odklade školskej dochádzky
 3. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky
 4. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy
 5. oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých predmetoch
 6. plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
 7. uložení výchovných opatrení
 8. vykonávaní komisionálnej skúšky
 9. vykonávaní skúšky z vyučovacieho predmetu aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy
 10. o výške príspevku v ŠKD
 
Základné údaje o škole a zamestnancoch školy
Počet tried: 27 1. – 4. ročník: 12
5. – 9. ročník: 15
Počet oddelení ŠKD: 10
Počet učební: 30 + 3 počítačové + učebňa fyziky + učebňa techniky
Počet zamestnancov: 76
Počet pedagogických zamestnancov: 55
z toho asistentov učiteľa:5
Počet nepedagogických zamestnancov: 21
 
Vedenie školy:
Riaditeľka: RNDr. Anita Antalová
Zástupkyne: PaedDr.Jana Szunyaiová – pre I. stupeň komb. 1.-4.
Mgr. Jana Šuleková – pre II. stupeň komb. D – Ev
Vedúca ŠKD: Renáta Suňaiová
Vedúca ŠJ: Slávka Nosáľová
Vedúca EPČ: Katarína Vrancová
Správca počítačov: Zoltán Fekésházy
Výchovný poradca pre 1.stupeň: Mgr. Anna Veľochová
Výchovný poradca pre 2.stupeň: Mgr. Vladimíra Haninčíková
 
Učebné plány:
Všetky ročníky sa vyučujú podľa
Inovovaného školského vzdelávacieho programu
 
Hodnotenie žiakov:
Všetky vyučovacie predmety sa hodnotia známkou, okrem etickej a náboženskej výchovy, ktoré sa klasifikujú slovne.
 
 
Hodnoty školy:
 • „každý iný, všetci rovní“ – rovnosť šancí
 • „sme škola, kde šikanovanie netolerujeme v žiadnych podobách“ – tolerancia
 • spokojnosť žiaka a spokojnosť rodičov je ocenením práce učiteľa
 • spoločný záujem žiakov a pedagógov byť najlepšími
 
Ponuka našej školy
 • školský výchovno-vzedlávací program "ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ"
 • jazyková a počítačová gramotnosť od 1. až po 9. ročník
 • vyučovanie 2. cudzieho jazyka od 7. ročníka
 • integrované tematické vyučovanie - v blokoch
 • tematické dni
 • individuálny prístup k nadaným a talentovaným žiakom
 • individuálny prístup k žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia
 • bohatá činnosť mimo vyučovania – krúžky, príprava na olympiády a prijímacie pohovory
 • špeciálno-pedagogické vedenie žiakov – konzultácie so špeciálnym pedagógom a  výchovným poradcom, pri výchovných a vzdelávacích problémoch
 • pomoc a konzultácie pri rozmiestňovaní žiakov na stredné školy
 • prepojenie školy s  ďalšími výchovnými a  vzdelávacími inštitúciami
 • možnosť konzultačných dní a hodín s učiteľmi
 • AscAgenda – internetová žiacka knižka na internete, mesačné výpisy známok podľa pridelených kódov žiakom

Pozn.: Ďalšie informácie o činnosti školy nájdete aj v rubrike "Na stiahnutie" => "Školské dokumenty", kde si môžete stiahnuť informácie napr. o čase zvonenia, krúžkoch, konzultačných hodinách a pod.

Logo školy - usmievavé žlté slniečko
 
Rada rodičovského združenia – predseda p. PhDr. Andrea Trnková
 
Rada školy – 11 členov
Predseda: Mgr. Anna Veľochová
Rodičia: PhDr. Andrea Trnková, PhDr. Zuzana Študencová, Ing. Michaela Gembická, PhDr. Zuzana Csernoková
Poslanci: PaedDr. Jaroslav Bagačka, Ing. Róbert Kuvik
Za zriaďovateľa: Mgr. Renáta Adorjánová, Martina Krokavcová
Za pedagogických pracovníkov: Ing. Zuzana Zvarová
Za nepedagogických pracovníkov: p. Ingrid Pepřicová
 
Zápis do 1. ročníka podľa VZN - prvý týždeň v apríli. Povinná školská dochádzka je 10-ročná do 16 rokov žiaka. Žiak končiaci 9. ročník je žiakom ZŠ až do 31.8. daného kalendárneho roka.
Školský rok: 1.9. bežného roka sa končí 31.8. nasledujúceho roka.
 
Zoznam zamestnancov:
I.stupeň II.stupeň ŠJ

PaedDr. J. Szunyaiová - zástupkyňa pre I.stupeň
Mgr. J. Bokorová
Mgr. Ľ. Gregorcová
Mgr. A. Hriňová 
Mgr. T. Ivaničová
Mgr. D. Kuráková
Mgr. J. Kureková
Mgr. M. Kureková
Mgr. M. Kuzmová
Mgr. V. Lisáková
Mgr. M. Nôtová
Mgr. A. Oravcová
Mgr. R. Sivoková
Mgr. A. Veľochová
Mgr. V. Vilhanová
Ing. K. Wereszká

Asistenti učiteľa

Bc. L. Ďurove 
Bc. L. Pistovčáková
Bc. M. Szabóová 
Bc. A. Tonhajzerová
D. Sroková
M. Šuleková
Bc. R. Vargová

 ŠKD
R. Súňaiová
D. Antalová
Bc. V. Kováčová
Z. Négyesiová
I. Némethová
S. Matejová
H. Pindiaková
Mgr. M. Rábely
Bc. B. Sojková
A. Vrábeľová

RNDr. A. Antalová - riaditeľka školy
Mgr. J. Šuleková - zástupkyňa pre II.stupeň
Mgr. P. Astalošová
Mgr. Ľ. Bolhová
Mgr. M. Bornayová
Mgr. Ľ. Bystrianská
Ing. M. Ďurina
Ing. Z. Farkašová
Mgr. I. Ferencz
Mgr. B. Fülöpová
Mgr. V. Haninčíková
Mgr. J. Hrabovská
Mgr. M. Kriška
Mgr. S. Langová
Ing. Z. Lennerová
Mgr. T. Pál
Mgr. J. Ramajová
Mgr. S. Sivičeková
Mgr. M. Slabejová
Mgr. T. Slížová
Mgr. B. Svoreňová
Mgr. J. Valach
Ing. Z. Zvarová

S. Nosáľová - vedúca ŠJ
Z. Grnáčová - hl. kuchárka
Z. Babulyová
I. Damašková
V Juhaniaková
J. Klimentová
M. Lisičanová
E. Sélešová

Prevádzkoví pracovníci
K. Vrancová
Z. Fekésházy
Bc. P. Hudec
N. Juhaniaková
E. Kamenská
Ľ. Gémešiová
M. Kristiánová
E. Medeová
H. Molnárová
I. Pepřicová
Ján Slovák
Jozef Slovák


 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. Viac informácií o cookies a ako ich zmazať, nájdete na stránke Bližšie info o cookies.

Súhlasím s používaním cookies na týchto stránkach.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk