PostHeaderIcon História

Article Index
História
Page 2
All Pages
There are no translations available.

Čas neúprosne plynie. Nikto ho nedokáže zastaviť. Roky ubiehajú každému z nás rovnako. Keď sa dožívame okrúhleho jubilea, hodnotíme svoj doterajší život, bilancujeme. Mnohí z nás si dávame i nové predsavzatia a želania do budúcich rokov. Vhodnou príležitosťou na bilancovanie je i jubileum školy, inštitúcie, ktorá vzdeláva a vychováva. Takou je aj naša škola - ZŠ P.K.Hostinského, ktorá začala písať svoju históriu pred viac ako 45 rokmi.

História našej školy, bývalej II. ZDŠ, sa začína písať v školskom roku 1964/65. V prvých septembrových dňoch sa začalo vyučovať v novom areáli 25 - triednej školy  na Družstevnej ulici. Do prevádzky bolo daných 10 učební I. stupňa, 15 učební II. stupňa a 4 oddelenia školskej družiny. Školu navštevovalo spolu 611 žiakov. Vedenie školy začalo pracovať v zložení:p. Vladimír Blaško -riaditeľ školy, p. Vladimír Morvay - zástupca riaditeľa pre II. stupeň a p. Ida Strukanová - zástupkyňa pre I. stupeň.

Prví učitelia našej školy:
 • Vladimír Blaško
 • Vladimír Morvay
 • Ida Strukanová
 • Hilda Ďurovičová
 • Valéria Miklová
 • Zlata Fiľová
 • Edita Toporcerová
 • Božena Sojáková
 • Júlia Klimentová
 • Jolana Hodulová
 • Margita Kišová
 • Viera Magyarová
 • Marta Hlavinová
 • Jolana Zvarová
 • Ján Kovalčík
 • Viola Réthyová
 • Marta Károlyová
 • Antónia Miková
 • Július Deraj
 • Ladislav Zvara
 • Oľga Hrivňáková
 • Darina Zajacová
 • Božena Cabanová
 • Zuzana Ďurovičová
 • Juraj Miklo
 • Mária Zigmundová
 • Eva Zacharová
 • Július Koreň
 • Estera Švandtnerová
 • Františka Bobíková
 • Emília Hanková

 

 


 

V školskom roku 1965/66 sa zvýšil počet žiakov a tried. Do prevádzky bola daná školská jedáleň. Vedúcou sa stala p. Adela Volnárová. Do užívania bola daná i telocvičňa. Na konci školského roka sa žiaci školy, učitelia a ostatní pracovníci rozlúčili s p. riaditeľom Blaškom, ktorý odišiel do dôchodku. Od 1.9.1966 funkciu riaditeľa školy vykonával p. Vladimír Morvay, jeho zástupcom sa stal p. Ján Fiľo.

V školskom roku 1969/1970 sa II. ZDŠ rozčlenila na dve školy: na IV. ZDŠ (1.- 5.ročník) a na II. ZDŠ (6.-9.ročník). Riaditeľkou II. ZDŠ sa stala p. I. Strukanová. Riaditeľom II. ZDŠ ostal p. V. Morvay, zástupcom riaditeľa p. J. Fiľo. Školský rok 1977/78 sa začal v nových podmienkach. Prvého septembra 1977 sa znova zlúčili II.ZDŠ a IV.ZDŠ v jednu školu - II.ZDŠ. Riaditeľom školy sa stal p. Morvay, zástupcami riaditeľa p. J. Fiľo a p. I. Strukanová. V máji 1978 p. Morvay preberá vedenie novej školy na Ul. víťazstva. Do funkcie riaditeľa II. ZDŠ na Družstevnej ulici bol uvedený p. J.Fiľo. Jeho zástupcom sa stal p. Milan Strukan. V roku 1979 bola dokončená prístavba školskej družiny a školskej jedálne. V školskom roku 1986/87 sa zástupcom školy pre I. stupeň stal p. Attila Hegedus. V novembri 1989 sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 25. výročia vzniku školy.

Od 1.2.1990 sa stala riaditeľkou p. Viera Szucsová, zástupcom školy pre 2. stupeň p. Milan Klinčák, zástupcom školy pre 1. stupeň p. Attila Hegedus. V máji 1991 pedagógovia školy pripravili so svojimi žiakmi slávnostnú akadémiu, ktorá mala veľký úspech. Na konci školského raka 1990/91 sa zástupkyňou školy pre 1.stupeň stala p. Viera Bendíková. Novým zástupcom pre 2. stupeň sa od 1.1.1992 stal p. Ladislav Maďar. Aj v tomto školskom roku sa škola predstavila verejnosti akadémiou pod názvom Urobme svet krajším. V školskom roku 1992/93 bolo veľkým prínosom pre žiakov 1. ročníka zavedenie vyučovania cudzieho jazyka (AJ,NJ). V školskom roku 1993/94 sa riaditeľom školy stáva p. Mgr. Ladislav Maďar a zástupkyňou pre 2. stupeň p. RNDr. Mária Nociarová. Na 2. stupni sa prvý rok zriadila jazyková trieda. Žiaci sa v nej oproti klasickým triedam začali učiť dva cudzie jazyky. V roku 1995 sa uskutočnila slávnostná akadémia pod názvom Úsmev, ktorá zaznamenala obrovský úspech. V školskom roku 1996/97 sa zástupkyňou pre 2. stupeň stáva p. PaedDr. Oľga Ursínyová. Od 1.2.1997 sa riaditeľom školy stáva p. Mgr. Štefan Ľupták. V školskom roku 1998/99 bola taktiež zmena vo vedení školy. V 2. polroku sa riaditeľkou školy stáva p. Mgr. Viera Szucsová, zástupkyňou pre 1.stupeň p. Mgr. V. Bendíková, zástupcom pre 2. stupeň p. Mgr. L. Maďar. Uskutočnila sa i slávnostná akadémia k 35. výročiu vzniku školy. Významnou udalosťou v školskom roku 1999/2000 bola návšteva ministra školstva Doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. na pôde našej školy.

Dôležitým dňom v živote školy bol i 19. máj 2000, keď sa konal slávnostný akt udelenia čestného názvu škole podľa P.K.Hostinského.

V novembri 2000 navštívil našu ZŠ poslanec NR SR p. Milan Ištván. Dôležitým medzníkom sa stal i 25.1.2001 - deň otvorenia počítačovej učebne za prítomnosti poslanca NR SR p. Ľubomíra Andrássyho. Naši žiaci pripravili so svojimi žiakmi slávnostnú akadémiu pod názvom Školovízia. Naši malí šmolkovia Roztancovaní ôsmaci V školskom roku 2002/2003 (19.novembra) bola podpísaná Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi ZŠ P.K.Hostinského a ZŠ z Tiszaujvárosi z MR. Zmluvu podpísali riaditeľka školy Viera Szűcsová a riaditeľ základnej školy v Tiszaujsárosi Albert Kulcsár na mestskom úrade za účasti vedúcej školského úradu E. Alevovej, prednostu úradu P. Piliarika. Z Maďarskej republiky boli prítomní: primátor mesta, vedúca školského úradu, riaditeľ ZŠ a MŠ a jeho zástupkyňa. Spolupráca medzi školami je zameraná na výmenné letné a zimné pobyty žiakov, ale aj učiteľov. Dorozumievací jazyk detí – anglický a nemecký. V máji 2004 sme sa predstavili rodičom i širokej verejnosti slávnostnou akadémiou Máj - lásky čas (Uragán dnes len pre vás). V školskom roku 2004/2005 došlo k zmene vo vedení školy. Novou zástupkyňou pre 2. stupeň sa stala p. RNDr. Anita Antalová.

V tomto školskom roku naša škola oslávila 40. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme pripravili pre rodičov našich žiakov, základné školy v meste slávnostnú akadémiu, ktorá sa niesla v rozprávkovom duchu: „Čáry  - máry...“

V školskom roku 2006/2007 žiaci našej školy pod vedením svojich pedagógov opäť pripravili akadémiu pre rodičov a školy.

Dodatkom č.3 k zriaďovacej listine mesto Rimavská Sobota zmenilo od 1.2.2008 názov školy na Základná škola P. Kellnera Hostinského.

2. septembra 2008 nastala zmena vo vedení školy.  Po odchode Mgr. V. Bendíkovej  do dôchodku sa novou zástupkyňou na 1. stupni  stala PaedDr. J.Jakabová.

Školský rok 2009/2010 bol rokom 45. výročia vzniku školy. Mottom slávnostnej akadémie, ktorú sme pripravili pre rodičov, žiakov a verejnosť, boli  slová, ktoré hovoria za všetko: „ svet zázračný nám núka sny, tak snívajme ich s ním...“

Tento školský rok bol aj rokom veľkých zmien. Od júna 2010 začala rekonštrukcia školy. Žiaci 1. stupňa sa v čase rekonštrukcie učili na ZŠ P. Dobšinského, odkiaľ sa do svojej vynovenej školy vrátili v januári 2011. Žiaci 2. stupňa  sa učili na ZŠ Š. M. Daxnera a SOŠ  na Okružnej ulici. Do svojej školy sa vrátili po ukončení prác – v máji 2011. V rámci rekonštrukcie boli vymenené okná za plastové, zateplené všetky budovy školy, na troch budovách boli vymenené strechy. Škola nadobudla nový šat.

Od 1.8.2011 nastala zmena vedenia školy. Riaditeľkou školy sa stala RNDr. Anita Antalová, zástupkyňou pre 1. stupeň PaedDr. J. Szunyaiová (Jakabová), zástupkyňou pre 2. stupeň Mgr. J. Šuleková.

V roku 2013 sme pripravili akadémiu s environmenálnym zameraním: „Sme deti Zeme“ a v decembri tohto istého roku deti a vychovávateľky v ŠKD pripravili pre rodičov „Vianočnú akadémiu.“ 30.4.2015 sme oslavovali. Naša škola mala 50 rokov. V tomto duchu sa niesla aj  slávnostná akadémia k 50. výročiu vzniku školy, ktorá mala veľký úspech.

Nové vedenie pracovalo aj na materiálnom vybavení školy. Zriadená bola učebňa fyziky a techniky, poloodborná učebňa chémie,  v rámci projektov sme získali 20 tabletov, 11 počítačov, 4 interaktívne tabule, 26 notebookov. Pribudla nám 3. počítačová učebňa, nové drevené obloženie telocvične. V areáli školy bol postavený altánok a pre obnovenie dvora bola na etapy daná nová dlažba.

21.apríla 2016 za prítomnosti vzácnych hostí bolo v areáli školy otvorené multifunkčné ihrisko, ktoré je najväčšie v meste.
P. riaditeľka RNDr. Anita Antalová  poďakovala  Úradu vlády SR, primátorovi mesta JUDr. Jozefovi Šimkovi a všetkým poslancom MsZ, ktorí odsúhlasili kofinancovanie ihriska, ktoré mesto hradilo z vlastného rozpočtu.
Po oficiálnej časti slávnostným výkopom p. riaditeľky a viceprimátora bolo ihrisko odovzdané do užívania. Ako prví vyskúšali ihrisko naši žiaci spolu so žiakmi ZŠ M. Tompu a ZŠ Š. M. Daxnera vo futbalovom turnaji za hlasného
povzbudzovania ostatných žiakov školy a prítomných hostí.

15. novembra 2019 pripravili žiaci našej školy pod vedením pedagógov a vychovávateliek slávnostnú akadémiu k 55. výročiu vzniku školy. Svojím pestrým programom, ktorý sa niesol pod názvom “Kúzelná škola“ potešili žiaci svojich rodičov, starých rodičov a přítomných hostí v preplnenej sále DK. V programe plnom spevu, tanca, hovoreného slova vystúpili žiaci všetkých ročníkov. Nechýbal tanec s metlami, tanec bábik, pirátsky tanec, scénka o kúzelnej dievčine s čarovnou mocou, tajomný tanec mažoretiek, čarovné gymnastické číslo, sólový aj zborový spev. Programom sprevádzala známa dvojica Harry Potter a Hermiona, ktorí svojou kúzelnou paličkou vyčarovali na pódiu aj pani riaditeľku školy RNDr. Antalovú

A už sme na konci našej kroniky. Z minulosti sme sa dostali do prítomnosti. Niektorí si možno spolu s nami zaspomínate na svoje školské roky, na svojich učiteľov, pretože ste v priestoroch našej školy strávili niekoľko rokov zo svojho života. A možno ste v nej nechali aj kus zo svojho srdca...

Školský rok 2019/2020 bol mimoriadny nielen oslavou 55.výročia založenia našej školy, ale zároveň bol aj neobvyklý. Prvýkrát v histórii bolo v dôsledku pandémie koronavírusu prerušené vyučovanie. Od 13. marca do 30. mája sa aj v našej škole začalo vyučovať dištančnou formou, nakoľko žiaci i učitelia museli zostať doma. Elekronicky, prípadne online, prebiehalo samotné vyučovanie, zadávanie domácich úloh, pracovných listov či testov. Prácu žiakov učitelia vyhodnocovali slovne, pričom sa snažili všetkých motivovať predovšetkým pochvalou. Od 1.júna, na základe dobrovoľnosti, nastúpili do školy žiaci 1. – 5. ročníka a od 22. júna aj žiaci 6. – 9. ročníka. Žiaci, ktorí boli 30.júna v škole, si za svoju celoročnú prácu odniesli domov vysvedčenie. Ostatní ho z rúk triednych učiteľov dostali pri septembrovom návrate do školy.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. Viac informácií o cookies a ako ich zmazať, nájdete na stránke Bližšie info o cookies.

Súhlasím s používaním cookies na týchto stránkach.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk