PostHeaderIcon Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie

Riaditeľka ZŠ P.Kellnera Hostinského Družstevná  835, 979 01 Rimavská Sobota

vydáva

na základe Usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

nasledovné pokyny k hodnoteniu a klasifikácii ZŠ P.Kellnera Hostinského, Družstevná 835, 979 01 Rim.Sobota

 

 1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má  charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má  motivačný charakter,  má pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. Spätnú väzbu poskytuje vyučujúci písomne alebo pri zoom hodinách, alebo inej forme online hodín okamžite.

 2. Žiaci budú v druhom polroku školského roka priebežne hodnotení a klasifikovaní známkami, okrem predmetov: hudobná výchova, telesná a športová výchova, svet práce, výtvarná výchova, etická a náboženská výchova, regionálna výchova, mediálna výchova, ochrana života a zdravia, technika a dopravná výchova, kde budú hodnotení stupňami absolvoval / neabsolvoval.

 3. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

 4. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky získané do 12.3.2020. Pri hodnotení známkou budú vyučujúci prihliadať aj na samostatné písomné  žiacke  práce, vypracované projekty, vypracované dištančné úlohy, komplexných úloh, z opakovacích online cvičení a pod. Prihliadať sa bude  aj aktivitu žiakov počas plnenia dištančných úloh takým istým spôsobom ako pri bežnom vyučovaní. Keďže nie je možné v dištančnej forme vyučovania dosiahnuť objektivitu, kladieme dôraz na sústavnú aktivitu žiaka, ktorú považujeme za najspravodlivejšie hodnotenie. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka .

 5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa vyučujúci zohľadnia aj sebahodnotenie žiaka.

 6. V čase mimoriadnej situácie sa nebudú realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

 7. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

 8. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.

 9. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

 10. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin  neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

 11. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

 

Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v mimoriadnom období boli prerokované v pedagogickej rade dňa 20.04.2020 hlasovaním per rollam.

V Rimavskej Sobote, 29. apríla 2020

RNDr. Anita Antalová

riaditeľka školy

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. Viac informácií o cookies a ako ich zmazať, nájdete na stránke Bližšie info o cookies.

Súhlasím s používaním cookies na týchto stránkach.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk