PostHeaderIcon News

PostHeaderIcon Prevádzkový poriadok platný od 1.6.2020

School
There are no translations available.

Organizácia školy od 1.6.2020

Prevádzka a vnútorný režim školy do konca školského roku 2019/2020
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov


Prevádzka školy

Prevádzka školy bude od 1.6. 2020 v čase 7:15 - 16:15 hod.

Príchod žiakov je možný od 7:15 do 8:30 hod.

Pri vstupe do školy rodič odovzdá toto VYHLÁSENIE.

Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov na 1 skupinu. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí a zručností. Tieto skupiny sa počas jedného týždňa nebudú meniť. Pokiaľ sa počet žiakov v rámci týždňa zmení, v nasledujúcom týždni zmeníme zloženie skupín podľa aktuálneho stavu.

Žiaci budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúca osoba nevstupuje do areálu školy pri príchode. Keď si príde vyzdvihnúť dieťa z ŠKD, telefonicky to oznámi vychovávateľke, ktorá dieťa pošle k rodičovi. Žiak môže prísť do školy samozrejme i sám a sám aj odísť, no je nutné, aby priniesol lístok od zákonného zástupcu, v akom čase môže žiak sám po ukončení vyučovania odísť.

Pri rannom vstupe do školy bude každému žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a vo vestibule školy si každý vydezinfikuje ruky, k čomu slúžia stojany s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie s rozprašovačom. Ak bude dieťaťu nameraná teplota vyššia alebo rovnajúca sa 37,2 stupňov, nebude môcť do školy nastúpiť.

Po príchode do školy sa žiak prezuje a odloží si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy, do ktorej bol zaradený. Okrem školských pomôcok, rezervného rúška, papierových vreckoviek, toaletného papiera, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.

Prevádzka školského bufetu nebude počas tohto obdobia otvorená.

Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.

Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

 

Vyučovanie:

 

 • 1. – 4. ročník od 7:45 hod. do 11:20 hod., následne budú žiaci tráviť čas v ŠKD
 • 5. ročník od 7:45 hod. do 12:15 hod., ŠKD pre žiakov 5. ročníka nebude.

 

Online vyučovanie:

Žiaci 1. - 5. ročníka, ktorí zostávajú doma budú mať aj naďalej dištančné vzdelávanie.

V 6. - 9. ročníku budú žiaci aj naďalej pokračovať iba v dištančnom vzdelávaní.

 

Stravovanie v školskej jedálni

Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:25 hod. - 14:00 hod. po ročníkoch podľa stanoveného harmonogramu. Na to, aby nedošlo k miešaniu skupín dozerajú vychovávateľky. Aj žiaci, ktorí nepôjdu do ŠKD, pôjdu na obed so svojou triedou podľa prideleného harmonogramu na daný deň.

Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) a   vydezinfikuje si ruky pred školskou jedálňou.

V jedálni budú jednotlivé skupiny obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali.

Tanier, príbor a pitie si žiaci neberú, zabezpečí ich personál. Žiaci si sami berú len druhé jedlo.

Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

 

Pobyt v školskom klube detí (ŠKD):

V čase od obeda do 16:15 hod.  je každá skupina žiakov s pridelenou vychovávateľkou. V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom sú jednotlivé skupiny žiakov na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu skupín. Za týchto okolností nie je potrebné, aby mali žiaci a pedagógovia v úzkom kruhu svojej skupiny na danom vymedzenom priestranstve rúško.

Ranná ani dlhá služba nebude v ŠKD v tomto období zabezpečovaná. Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zákonný zástupca:

 

 1. predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť.
 2. rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy;
 3. berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 4. zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky a toaletný papier v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň;
 5. zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk);
 6. dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente;
 7. rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania, zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy nepohybujú, len pri odchode, keď si ho príde vyzdvihnúť;
 8. rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy.

 

 

PostHeaderIcon Rozhodnutie ministra školstva o prijímacích pohovoroch

School
There are no translations available.

Úplné znenie rozhodnutia ministra školstva o prijímacích pohovoroch nájdete na tomto odkaze.

Tlačivo na záväzné potvrdenie Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

 

PostHeaderIcon Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie

School
There are no translations available.

Riaditeľka ZŠ P.Kellnera Hostinského Družstevná  835, 979 01 Rimavská Sobota

vydáva

na základe Usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

nasledovné pokyny k hodnoteniu a klasifikácii ZŠ P.Kellnera Hostinského, Družstevná 835, 979 01 Rim.Sobota

 

 1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má  charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má  motivačný charakter,  má pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. Spätnú väzbu poskytuje vyučujúci písomne alebo pri zoom hodinách, alebo inej forme online hodín okamžite.

 2. Žiaci budú v druhom polroku školského roka priebežne hodnotení a klasifikovaní známkami, okrem predmetov: hudobná výchova, telesná a športová výchova, svet práce, výtvarná výchova, etická a náboženská výchova, regionálna výchova, mediálna výchova, ochrana života a zdravia, technika a dopravná výchova, kde budú hodnotení stupňami absolvoval / neabsolvoval.

 3. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

 4. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky získané do 12.3.2020. Pri hodnotení známkou budú vyučujúci prihliadať aj na samostatné písomné  žiacke  práce, vypracované projekty, vypracované dištančné úlohy, komplexných úloh, z opakovacích online cvičení a pod. Prihliadať sa bude  aj aktivitu žiakov počas plnenia dištančných úloh takým istým spôsobom ako pri bežnom vyučovaní. Keďže nie je možné v dištančnej forme vyučovania dosiahnuť objektivitu, kladieme dôraz na sústavnú aktivitu žiaka, ktorú považujeme za najspravodlivejšie hodnotenie. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka .

 5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa vyučujúci zohľadnia aj sebahodnotenie žiaka.

 6. V čase mimoriadnej situácie sa nebudú realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

 7. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

 8. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.

 9. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

 10. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin  neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

 11. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

 

Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v mimoriadnom období boli prerokované v pedagogickej rade dňa 20.04.2020 hlasovaním per rollam.

V Rimavskej Sobote, 29. apríla 2020

RNDr. Anita Antalová

riaditeľka školy

 

PostHeaderIcon Marec – mesiac knihy

School
There are no translations available.

V rámci marca, mesiaca knihy, sme pre našich žiakov pripravili niekoľko zaujímavých akcií.

Read more...

 

PostHeaderIcon Slovensko – krajina plná tajomstiev

School
There are no translations available.

Dňa 4.3.2020, sa žiaci 7.B triedy, v Knižnici M. Hrebendu v Rimavskej Sobote, prostredníctvom šéfredaktorky vydavateľstva Class Lenkou Šingovskou, oboznámili s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody.

Read more...

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. Viac informácií o cookies a ako ich zmazať, nájdete na stránke Bližšie info o cookies.

Súhlasím s používaním cookies na týchto stránkach.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk