PostHeaderIcon Gaštanová jeseň

Každoročne v mesiacoch september a október sa žiaci našej školy zapájajú do zberu gaštanov. Tie slúžia nielen ako potrava pre lesné zvieratá, ale využívajú sa i do mnohých liečiv.
Šikovné ruky našich žiakov vyzbierali 3 210 kg týchto hnedých plodov.

Tí najúspešnejší zberači boli v piatok 25.11. odmenení riaditeľkou školy nielen sladkou odmenou, ale aj malým darčekom.

1. miesto – Viera Cerovská 1. C – 310 kg
2. miesto – Gabriela Medeová 6. B – 264 kg
3. miesto – Filip Gonda 3. B – 226 kg
4. miesto – Dávid Demeter 3. A – 180 kg
5. miesto – Nina Sojková 6. B – 111 kg
6. miesto – Natália Gažiová 6. C – 101 kg
7. miesto – Kiara Hívešová 2. B – 100 kg
8. miesto – Saskia Gödriová 6. B – 98 kg
9. – 10. miesto – Terézia Váradiová 2. C, Andrej Keľo 4. A – 90 kg

Ďakujem aj všetkým tým žiakom, ktorí sa do zberu zapojili.

RNDr. Anita Antalová
riaditeľka školy

 

PostHeaderIcon Biela pastelka

 

PostHeaderIcon Ľudové zvyky a tradície

Slovensko má bohaté ľudové zvyky a tradície. Aby sa aj naši žiaci dozvedeli čo najviac o živote našich predkov a zvykosloví, 16. novembra sme pripravili a zrealizovali tematický teň Ľudové zvyky a tradície.
V prváckych triedach žiaci pripravili výstavky rôznych remeselníckych výrobkov, ručných prác, výšiviek, ale aj iných už  historických výrobkov. Výstavky boli oživené aj detským ľudovým krojom. V každej prváckej triede bola pripravená iná výstavka, pri  ktorých sa vystriedali všetci prváci. V prezentácii sa prváci dozvedeli veľa zaujímavých informácií o našom regióne Gemer-Malohont. Oboznámili sa s nárečím aj tradičnými jedlami nášho regiónu. V závere prezentácie prváci obdivovali šikovnosť tanečníkov folklórnych súborov, jednoduché tanečné kroky si spolu v triede aj zatancovali na pesničku „Tancuj, tancuj, vykrúcaj !“   Svoju šikovnosť ukázali pri zhotovovaní  misiek a džbánov z modelovacej hmoty. Vyskúšali si aj tkanie na detských krosnách. Obohatením činností bolo malé divadlo ľudovej rozprávky s papierovými figúrkami, ktoré si vlastnoručne vyrobili.
V druháckych triedach žiaci obdivovali výstavku hrnčiarskych výrobkov (taniere, džbány, vázičky) z Hrnčiarskych Zalužian. Vyrobili si šálky špagátovou technikou a zdobili taniere ľudovými ornamentmi. Osvojili si techniku výroby bábik zo šúpolia. Vyskúšali si tradičnú ľudovú výšivku krivou ihlou. Obdivovali výstavku ľudových výšiviek.
Tretiaci začali tento deň tiež prezentáciou o zvykosloví na Slovensku a na Gemeri. Vyrábali hrnčeky, misky a džbány z plastelíny. Zdobili papierové taniere a džbány ľudovými motívmi. Naučili sa ľudové piesne „Močila konope, močila“ a „Vretienko mi padá...“ K pesničkám pridali aj jednoduché tanečné kroky. Pripravili halušky z vybraných slov po B.
V štvrtáckych triedach sa žiaci oboznámili s ľudovými prísloviami a porekadlami. Základy keramiky si vyskúšali s plastelínou. Vytvorili krásne misky a džbány. Zoznámili sa s rôznymi druhmi krojov, ktoré výtvarne spracovali. Riešili príklady na sčítanie a odčítanie – matematické halušky.
Tematický deň pre všetky ročníky obohatila svojim rozprávaním p. Jaroslava Lajgútová z Relaxu. Porozprávala žiakom o krojoch, zvykosloví a priniesla aj ukážky ľudových odevov.  V závere jej prezentácie si žiaci zaspievali ľudovú pieseň.
Tematický deň  bol pre žiakov veľmi poučný a zábavný. Okrem aktivít sa im páčilo aj to,  že ich vyučovali pani učiteľky oblečené v tradičnom ľudovom oblečení – v kroji.

 

PostHeaderIcon Futbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľky školy v ZŠ P. Kellnera Hostinského

16.11.2016 sa v telocvični ZŠ P. Kellnera  Hostinského konal už  IX. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľky školy. ZŠ organizuje turnaj pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý si pripomíname 17. novembra. Tento deň je zároveň Dňom boja za slobodu a demokraciu.

Futbalového turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev zo základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta -  ZŠ Š. M. Daxnera, ZŠ  P. Dobšinského, ZŠ M. Tompu a domáca ZŠ P. Kellnera Hostinského.

P. riaditeľka RNDr. A. Antalová privítala všetkých zúčastnených, otvorila turnaj a popriala súťažiacim veľa šťastia. O organizáciu turnaja sa postarali vyučujúci telesnej a športovej výchovy Mgr. Tomáš Pál a Mgr. Ján Valach.

Celý turnaj sa niesol v znamení fair play.

Výsledky futbalového turnaja:
1. miesto: ZŠ P. Kellnera Hostinského – „A“ družstvo
2. miesto: ZŠ Š.M. Daxnera
3. miesto : ZŠ P. Kellnera Hostinského – „B“ družstvo

4. ZŠ P. Dobšinského
5. ZŠ M. Tompu

Keďže futbalisti ZŠ P. Kellnera Hostinského získali putovný pohár trikrát po sebe, ostáva  u nich. Budúci rok bude zabezpečený nový „Pohár,“ o ktorý sa bude znovu bojovať.

Najlepší jednotlivci boli vyhodnotení nasledovne:
Najlepší brankár – Jakub Kovács – ZŠ Š. M. Daxnera
Najlepší strelec – Adam Kurek - strelil 9 gólov ZŠ P. Kellnera Hostinského
Najlepší hráč – Adrián Siviček – ZŠ P. Kellnera Hostinského
Najužitočnejší hráč – Benjamín Zsóri - ZŠ Š. M. Daxnera
Víťazné družstvá dostali pohár, diplom a sladkú odmenu. Naj – hráči dostali diplom a darček. Hosťujúca ZŠ sa postarala o občerstvenie všetkých zúčastnených.  Výborná atmosféra a zdravé súperenie utvrdili organizátorov, že v tradícii budú pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

 

PostHeaderIcon 5. ročník Týždňa vedy a techniky v našej škole

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku bolo zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

V našej škole   sme v dňoch  7. -11.11.2016  zorganizovali už 5. ročník Týždňa vedy a techniky, zameraný na akustiku – zvuk.
Cieľom bolo na jednoduchých experimentoch vychádzajúcich z praxe poukázať na skutočnosť, že veľká časť dnešnej pomerne vyspelej techniky, aj tie najdokonalejšie technické zázraky, vznikli na základe objavov fyziky.

Žiaci 2.- 9. ročníka si mohli pod vedením starších žiakov vyskúšať na piatich stanovištiach pokusy, týkajúce sa nasledovných tém: šírenie zvuku v pevných látkach, tóny a hluky, energia zvukového vlnenia, zvuk a vákuum. Jedno  stanovište bolo venované chémii. Žiaci vyrábali a dokazovali kyslík, zisťovali vlastnosti vitamínu C.
Aktivity a  pokusy zaujali mladších aj starších žiakov a boli pre nich zaujímavým prínosom.

 

PostHeaderIcon Poďakovanie

Riaditeľstvo a žiaci Základnej školy P. Kellnera Hostinského touto cestou ďakujú POTRAVINOVEJ BANKE SlovenskaObčianskemu združeniu DÚHA Šimonovce za jablkové hody. Osobitne ďakujeme Mgr. Ernestovi Lakatošovi, ktorý nám zabezpečil deň plný zdravia.

RNDr. Anita Antalová
riaditeľka školy

 

PostHeaderIcon Tvorivé dielne „CHYŤME SA ZA RUKY“

V piatok 4.11. sa žiaci Stonožkovej triedy s pani učiteľkou Veľochovou a triedy Maťka a Kubka s pani učiteľkou Ivaničovou  zúčastnili tvorivých dielní s názvom „Chyťme sa za ruky“ , ktoré sa konali na Teplom Vrchu.
Hlavnou myšlienkou tohto dňa bolo priateľstvo a láska. Tety, ktoré nás celým dňom sprevádzali nám porozprávali prečo zvolili tento názov. Mamička od malička drží svoje dieťa za ruku, keď deti podrastú tak sa držia za ruky s priateľmi či svojimi drahými partnermi a keď zostarnú, tak sú radi, ak ich za ruku vedú práve ich deti. My sme sa chytili za ruky na znak nášho priateľstva.
Na tvorivých dielňach sme si ušili pekných šarkanov a vyrobili vrecúško s logom projektu, ktorý sme si vlastnoručne vyzdobili.  Svoje výrobky sme si odniesli domov ako darček pre najbližších.
Za svoju usilovnú prácu sme boli odmenení aj jabĺčkom a sladkým koláčikom.
Slniečko nás vytiahlo aj na priehradu, kde sme sa kochali krásou prírody a užívali sme si  lúče jesenného slniečka.
Prežili sme spolu krásny deň plný tvorivých aktivít a dobrej nálady.Ďakujeme :)

 

PostHeaderIcon Medzinárodný deň školských knižníc

V roku 1999 bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou IASL (International Asociacion of School Librarienship) Medzinárodný deň školských knižníc. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok.

24.10.2016 si žiaci 2.stupňa na hodinách slovenského jazyka a literatúry pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc  zaujímavými aktivitami.

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do 7.ročníka československého projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

Žiaci 5. a 6. ročníka vytvorili záložky do knihy, na ktorých ľubovoľnou technikou stvárnia tému československého projektu múdrosť ukrytá v knihách a vymenia si ich s partnerskou školou , konkrétne s Masarykovou ZŠ a MŠ v Krupke  z Českej republiky. Zároveň sa zapojili do výzvy Ministerstva školstva a čítali slovenské ľudové rozprávky.

Žiaci 7.ročníka vytvorili  strom krásnych a zaujímavých myšlienok o knihách.

Žiaci 8.ročníka vytvorili  odporúčania kníh pre kamarátov, spolužiakov, ktoré by si mohli alebo mali prečítať.

Žiaci 9.ročníka vytvorili Knihu spisovateľov a dejateľov Gemera.

 

PostHeaderIcon Výstava tekvíc

Pred Sviatkom všetkých svätých si naši predkovia od nepamäti zdobili svoje domovy vyrezávanými tekvicami, ktoré volali Svetlonos. Ich úlohou bolo chrániť ľudí pred zlom.
Každý rok organizujeme výstavu tekvíc, ktorá je ozdobou našej školy a potešením pre oči.
Tekvice či tekvičky sa pod šikovnými rukami rodičov a žiakov premenili na rôzne postavičky s množstvom ozdôb, stužiek a prírodnín. Fantázii sa medze nekladú. A vďaka tomu mohli deti, rodičia, škôlkari, či zamestnanci školy obdivovať najrôznejšie kreácie týchto plodov.

Väčšina mala podobu svetlonosov a hlavne ráno, pri príchode detí do školy, vytvorili v školskom priestore priam čarodejnú atmosféru. Pohľad na vysvietené a vysmiate strašidielka bol tou najkrajšou odmenou.

Touto cestou sa chceme poďakovať žiakom a ich rodičom, za vynaložené úsilie pri vyrezávaní pekných a tvorivých diel.

Už od nepamäti naši predkovia pred Sviatkom všetkých svätých vyrezávali strašidlá z tekvíc, tzv. svetlonosov. Tí ich mali chrániť pred zlými duchmi. Aj  naši žiaci spolu s rodičmi vyrezali niekoľko „strašidiel“.
Ich kreatívne diela sme mohli obdivovať na našej výstavke. Dotvorili  jesennú atmosféru školy. Ďakujeme žiakom a ich rodičom za vynaložené úsilie pri vyrezávaní pekných a tvorivých diel.

 

PostHeaderIcon Deň finančnej gramotnosti

V mesiaci október si žiaci deviateho ročníka preverili svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti počas dňa venovaného danej problematike. Na prvých hodinách si zopakovali základné pojmy finančnej gramotnosti ako rozpočet, výdavky, úvery a následne si svoje vedomosti preskúšali v praxi, v hre Finančná odysea. V nej riešili rôzne životné situácie s financiami i problémy pri ich nedostatku. Na ďalších hodinách sa venovali témam, ktoré si rozpracovali vo vlastných prezentáciách.

Deň finančnej gramotnosti na I.stupni

Aj tento rok sme si vyhradili deň na to, aby sme sa bližšie a podrobnejšie porozprávali o našich eurách. Čo to vlastne finančná gramotnosť je? Je to súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách.

Už od prvého ročníka sa s deťmi venujeme rôznym aktivitám, pri ktorých sa deti oboznamujú s eurami a ich hodnotou. Malí prváci si hneď ráno spoločne pozreli rozprávku Macka Uška s názvom POKLADNIČKA. Porozprávali sa o hodnotách človeka a spoločne pracovali s pracovnými listami a maľovankami.
Druháci sa okrem rozhovoru o našich eurách, ktorý dopĺňala prezentácia venovali aj výrobe vlastných pokladničiek či peňaženiek. Počas dňa počítali rôzne euro-pírklady, hľadali ukryté papierové bankovky, skladali euro-puzzle a zahrali sa na obchodníkov či nakupujúcich.
Veľkí tretiaci už čo to o našich eurách vedia. Preto spoločne diskutovali o ich hodnote a potrebe pre človeka. Celá diskusia bola sprevádzaná prezentáciou o vývoji platidiel. Pani učiteľky mali pripravené rôzne pracovné listy, v ktorých žiaci počítali zostatky či nedoplatky v nakreslených pokladničkách. Tretiaci sa počas tohto dňa zahrali aj na detektívov a vyšli do ulíc nášho mesta. Kam sa vybrali? Skúmali ceny potravín v rôznych obchodoch v okolí našej školy. Ceny neskôr porovnávali a vyhodnocovali svoje nákupy.
Najväčší štvrtáci v úvode dňa pozerali video o tom, ako sa razia naše euromince. Spoločne s pani učiteľkami sa o tomto procese porozprávali a zopakovali si základné informácie o minciach a eurobankovkách, ktoré boli sprevádzané prezentáciou s obrázkami. Po pútavom videu nasledovala tvorba vlastných mincí z modelovacej hmoty. Po tejto aktivite žiaci pozorovali ochranné prvky na eurobankovkách a tvorili vlastný hodnotový rebríček, pričom si museli uvedomiť, že za peniaze si všetko nekúpia.  Hra na súd, v ktorej sa žalovala a obhajovala „zlodejka z obchodu“ bola pre žiakov veľmi zaujímavá. Na záver dňa si žiaci hľadali podľa indícií sladký euro-poklad.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)