PostHeaderIcon Školský ples deviatakov

There are no translations available.

Po ťažkom období, kedy sa deviataci pripravovali na Testovanie 9 i na prijímacie skúšky a všetko toto úspešne absolvovali, žiačky IX.C triedy zorganizovali školský ples. V piatok 13.mája 2016 sa v školskej jedálni s prvými tónmi hudby rozprúdila zábava žiakov deviateho a ôsmeho ročníka. K plesu patrí skvelá hudba, dobrá večera, príjemná atmosféra a mladí ľudia túžiaci po tanci a zábave. Radosť neubúdala   ani pri stúpajúcom napätí pri tombole. Ako to už býva, tombolu nevyhrali všetci, ale každý žiak i učiteľ si so sebou odniesol malú cenu útechy a spomienky - magnetku s plesovým motívom a obrázkom školy.

 

PostHeaderIcon Deň Zeme 2016

There are no translations available.

Už niekoľko desaťročí naša planéta  22. apríla oslavuje  Deň Zeme. V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia a aktivity, aby sme si pripomenuli jej dôležitosť. Preto aj tento rok sa v piatok  22.apríla  na našej škole zelenelo všetko. Žiaci a pedagógovia sa symbolicky obliekli do zeleného oblečenia, aby aj touto farbou podporili dôležitosť ochrany našej planéty.

Ráno sa žiaci I. a II. stupňa  po krátkej rozhlasovej relácii pustili do plnenia zaujímavých aktivít, ktoré im pripravili učitelia našej školy.

Aktivity na I. stupni  boli rozdelené po ročníkoch.

I. ročník

Všetci prváci vytvorili spoločnú prácu STROM, ktorú umiestnili na dolnú chodbu. Slniečko príjemne svietilo a tak sa prváčikovia vybrali na vychádzku k rieke Rimave. Cestou pozorovali prírodu, stromy, rastlinky, hmyz a vtáčiky. Výlet za krásami našej prírody  sa im veľmi páčil.

II. ročník

K druhákom zavítal ujo lesník, aby sa dozvedeli ako chrániť naše lesy. Každý priniesol okrasnú rastlinku, ktorú si mohol zasadiť do pripravených betónových črepníkov. Počas vychádzky do mestskej záhrady pozorovali okolitú prírodu. Zaujímavými aktivitami boli: poznávanie listov, frotáž  kôry stromov, spoznávanie rastlín a zber odpadkov do odpadových vriec.

III. ročník

Deň  Zeme si tretiaci pripomenuli návštevou Gemerského- malohontského  múzea. Obdivovali vystavené exponáty zvierat v našom regióne a výstavku fotografii zvierat z našich lesov. S pani učiteľkami zhotovili plagát ku Dňu Zeme, písali odkazy našej planéte a zasúťažili si na tému Poznaj a chráň. Svojimi šikovnými ručičkami skrášlili areál našej školy sadením okrasných rastlín a zberom odpadkov.

IV. ročník

Pekné slnečné počasie prialo aj štvrtákom, ktorí sa vybrali na vychádzku po cyklotrase Kurinec. Cestou poznávali byliny, dreviny, pozorovali ekosystém /pole, lúka/ a separovali odpad. Pri návrate prechádzali popri Rimave a sledovali vodný ekosystém našej rieky. Na dolnej chodbe štvrtáci vytvorili spoločnú nástenku o tom, ako sa triedi odpad.

Žiaci III.C,IV.C a IV.D si pozvali na besedu  do svojich tried ujov lesníkov. Zaujímavou a pútavou formou im priblížili život v našich lesoch, ako rastie les a ako sa starať a chrániť ho. Žiaci s lesníkmi a pani riaditeľkou vysadili v areáli našej školy 5 ihličnatých sadeníc ako symbol tohto dna.

Vo všetkých ročníkoch si žiaci pripomenuli dôležitosť našej planéty pútavými prezentáciami. Zaujímavá  bola beseda s ujom včelárom, ktorý na ukážku priniesol včielky. Všetci žiaci  na I. stupni sa nielen veľa dozvedeli o živote v úli, ale mali aj možnosť zakúpiť si včelie produkty a ochutnať sladký medík.

Všetci svojou aktívnou účasťou a prístupom k jednotlivým aktivitám dokázali, že im na našej Zemi a jej pokladoch záleží. Odmenou za účasť na týchto aktivitách bol dobrý pocit, že spoločným úsilím prekonáme všetky prekážky. Už teraz sa tešíme sa na ďalší  DEŇ ZEME!

II.STUPEŇ

Aktivity:

1.výtvarné práce na tému Deň Zeme/

plagát, motýle z pet fliaš

2.zašívanie ozónovej diery

3.triedenie odpadu

4.chránené rasliny ,živočíchy, národné   parky SR

5.potravové  vzťahy /ekohra

6.hádaj na čo myslím-uhádni kto som/ekohra

 

PostHeaderIcon Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

There are no translations available.

21.apríla 2016 sme v našej škole zažili slávnostný deň. Za prítomnosti vzácnych hostí  bolo v areáli školy otvorené multifunkčné ihrisko.

Po krátkom kultúrnom programe vystúpila p. riaditeľka RNDr. Anita Antalová, ktorá poďakovala Úradu vlády SR, primátorovi mesta JUDr. Jozefovi Šimkovi a všetkým poslancom MsZ, ktorí odsúhlasili kofinancovanie ihriska, ktoré Mesto hradilo z vlastného rozpočtu.  Poďakovanie vyslovila aj firme MARO Sučany, ktorá realizovala výstavbu i firme Expresstav, ktorá ako subdodávateľ odviedla kvalitnú prácu pri pozemných úpravách. Viceprimátor Ing. Ladislav Rigó a predseda Okresnej organizácie SMERU – SD Ing. Ivan Hazucha vo svojich príhovoroch zaželali, aby ihrisko slúžilo na rozvoj športu všetkým žiakov školy a verejnosti. Ďalšími hosťami, ktorí sa slávnostného otvorenia ihriska zúčastnili, boli: prednosta MsÚ JUDr. Štefan Szantó, poslanec MsZ Mgr. Viliam Vaš, vedúca Odboru rozvoja mesta Ing. Eva Muráriková, konateľ firmy Expresstav Mgr. Igor Paľovský, za Radu školy p. Zuzana Študencová, riaditelia ZŠ Mgr. Peter Černý a PaedDr. Štefan Orosz.

Po oficiálnej časti slávnostným výkopom p. riaditeľky a viceprimátora bolo ihrisko odovzdané do užívania. Ako prví vyskúšali ihrisko naši žiaci spolu so žiakmi ZŠ M. Tompu a ZŠ Š. M. Daxnera vo futbalovom turnaji za hlasného povzbudzovania ostatných žiakov školy a prítomných hostí.

Tešíme sa, pretože je to najväčšie multifunkčné ihrisko v meste.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)