PostHeaderIcon Oznam

There are no translations available.

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Začiatok školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2021 (štvrtok) v triedach od 7.45 hod. do 9.00 hod. bez účasti rodičov, okrem žiakov prvého ročníka a nových žiakov.

 

PostHeaderIcon OZNAM PRE RODIČOV

There are no translations available.

Vážení rodičia!

Blíži sa začiatok nového školského roka. Aby sa udržalo bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre školy, z ktorého pre Vás vyberáme tieto informácie:

ü  bezpríznakovosťPri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1) nájdete TU.

 

 

Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

ü  Pred nástupom do školy dňa 25. augusta 2021 Vás oslovia triedni učitelia, aby zistili záujem o:

 

       1. PCR testovanie kloktacími testami – prebehne od 3.9. do 5.9.2021 na škole.

Súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadríte prostredníctvom tlačiva SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBYZBER ÚDAJOV

 

V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa. 

Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali COVID-19.

 

2. Domáce samotestovanie

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovol'né samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí.

 

Každý žiak základnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Pri vykonavaní testu žiak postupuje podl'a pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Pokial' sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykol'vek ked' žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

Triedni učitelia zistia záujem o samotestovanie dňa 25.8.2021.

Škola objedná testy a rodič pri ich osobnom preberaní podpíše ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel. Pri vykonávaní testu budete postupovať podľa výrobcov testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka:

 1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
 2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
 3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania

podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

ü  Prerušenie vyučovania v triedach

Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňévej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ bude v triede 100 % žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.

Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

 

ü  Výnimky z karantény

Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č. 2).

 

ü  Ospravedlnenie dochádzky

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o  chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

 

ü  OČR

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

 

ü  Povinnosti rodiča

 1. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR).
 2. Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dva rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 3. Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky pre školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).
 4. Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1). V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
 5. Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
 6. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemiologických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
 7. V prípade, že je u žiaka potvrdenie ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

ü  Odporúčania pre rodiča

 1. Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č. 2). Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.
 2. V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov v škole dôrazne odporúčame pred začiatkom školského roka 2021/2022 absolvovať možnosť PCR testovania kloktaním (žiaci ZŠ). Záujem o testovanie budú od rodičov zisťovať školy od 23.8.2021.
 3. Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl. Sadu 25 testov dostane každý rodič žiaka základnej školy, ktorý o ne prejaví záujem – záujem o samotestovanie budú zisťovať školy od 25.8.2021. Po vyzdvihnutí testov na okresnom úrade školy rozdajú testy všetkým rodičom, ktorí nahlásili záujem, na základe popisu.
 

PostHeaderIcon KOMPARO - testovanie

There are no translations available.

 

 

 

 

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. Viac informácií o cookies a ako ich zmazať, nájdete na stránke Bližšie info o cookies.

Súhlasím s používaním cookies na týchto stránkach.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk