PostHeaderIcon EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

KOĽKO JAZYKOV VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM.

Pripomínať si to , je dôležité počas celého roka, nielen 26. septembra, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001 ako Európsky deň jazykov. Tento deň sme si v pondelok 28. septembra 2020 pripomenuli na prvých troch vyučovacích hodinách aj na našej škole. Deň sa začal reláciou v školskom rozhlase, po ktorej žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú.

Žiaci piateho ročníka vyrábali anglicko- slovenské pexeso na svoje obľúbené témy ako šport, školské pomôcky, jedlá a nápoje a iné. Šiestaci vytvárali učebné pomôcky vo forme obrázkových slovníkov na ľubovoľné témy. Žiaci siedmeho ročníka vyrábali knižky anglických básničiek. Žiaci ôsmeho ročníka tvorili knižky ruských a nemeckých receptov, ktoré sú typické pre dané krajiny. Deviataci vyrábali Malé spevníky ruských piesní a nemčinári makety ľudského tela s pomenovaním jednotlivých častí.

Veríme, že tieto aktivity pomáhajú budovať u detí kladný vzťah k učeniu sa cudzích jazykov.

 

PostHeaderIcon Vyhlásenie zákonného zástupcu - aktualizované

V sekcii Na stiahnutie alebo aj na tomto mieste si môžete stiahnuť aktualizované "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" platné od 10.9.2020.

 

PostHeaderIcon Opäť v škole

Školský rok 2020/2021 sa tentokrát začal netradične. Kvôli  bezpečnostným protipandemickým opatreniam sa slávnostné otvorenie školského roka nekonalo  na školskom dvore, ale v triedach.   Prostredníctvom školského rozhlasu sa po krátkom kultúrnom programe všetkým prihovorila riaditeľka školy RNDr. Anita Antalová. Na pôde našej školy privítala predovšetkým nových žiakov- prvákov, ktorých v triedach na laviciach čakali i milé darčeky. Veľa síl do učenia popriala všetkým žiakom, no predovšetkým deviatakom, ktorých čaká testovanie a prijímacie skúšky na stredné školy. Všetci veríme, že napriek dnešnej náročnej situácii bude i tento školský rok úspešný.

 

PostHeaderIcon Organizačné pokyny platné od 1.9.2020

Prečítajte si prosím organizačné pokyny našej školy platné od 1.9.2020.

Potrebné tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca

Zdravotný dotazník - pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania


 

 

PostHeaderIcon Oznam - začiatok školského roka 2020/2021

OZNAM  PRE  RODIČOV
Začiatok školského roka 2020/2021 sa uskutoční
dňa 2. 9. 2020 v stredu od 7.45 hod. do 8.30 hod. v triedach bez účasti rodičov, okrem žiakov prvého ročníka a nových žiakov.

 

PostHeaderIcon Fenomény sveta

Srdečne blahoželáme Monike Bosnyákovej zo 7. A triedy, ktorá v súťaži Fenomény sveta vyhrala IPhone.

 

PostHeaderIcon Koniec školského roka 2019/2020

Tak, ako bol netradičný posledný štvrťrok školského roka 2019/2020, tak bol netradičný aj jeho záver. V posledný deň z dôvodu ešte pretrvávajúcich opatrení sa žiaci po príchode do školy ihneď presúvali do svojich tried.

Triedni učitelia po krátkom zhodnotení výchovno-vyučovacích výsledkov triedy odovzdali žiakom vysvedčenia a odmeny.

Za úspešnú reprezentáciu školy v predmetových olympiádach a súťažiach boli odmenení:

1. Lukáš Janík (9. A)

2. Ema Horváthová (9. B)

3. Lea Pytliaková (8. B)

4. Jozef Haninčík (8. A)

5. Katarína Velkovová (8. A)

6. Dušan Študenc (6. B)

7. Viktória Ošváthová (5. B)

8. Matej Psotka (5. A)

9. Marko Priadka (5. A)

10. Tamara Žiaková (5. A)

11. Emma Karasová (6. B)

12. Miriam Nôtová (6. B)


Za športové úspechy boli odmenení

1. Samuel Sojka (9. A)

2. Terézia Horváthová (6. B)

3. Adrian Siviček (7. A)

4. Tamara Hriňová (7. A)

5. Adam Kurek (8. A)

6. Matej Banský (8. A)

7. Soňa Štoberová (8. A)

8. Nicol Cristine Fratričová (8. B)

9. Nikolas Frait (9. B)

10.  Oliver Tóth (9. A)

11.  Ema Borosovicsová (6. B)

12.  Vojtech Bosnyák (7. A)

13.  Monika Bosnyáková (7. A)

14.  Samuel Ciprus (8. A)

15.  Miroslava Fábryová (8. B)

16.  Juraj Garay (9. B)

17.  Daniel Brindzák (9. B)

18.  Nina Sojková (9. B)

 

Vyhodnotenie zberu papiera:

1. stupeň

1. Darren Donát (3. C)

2. Viera Cerovská (4. C)

3. Kamila Oravcová (3. A)

2. stupeň

1. Adam Kurek (8. A)

2. Natália Tomková (5. C)

3. Richard Vargic (8. A)

Po krátkej rozlúčke s učiteľmi a spolužiakmi sa rozišli na letné prázdniny.

Veríme, že počas dvojmesačného oddychu načerpáme všetci veľa síl a energie do nového školského roka.

 

PostHeaderIcon Oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom, že vysvedčenie za školský rok 2019/2020 sa bude vydávať v utorok 30.6.2020

od 7.45 hod. do 8.30 hod.

Po vydaní vysvedčenia žiaci hneď odchádzajú zo školy.

Obed v tento deň žiaci mať nebudú.

 

PostHeaderIcon Prevádzkový poriadok platný od 22.6.2020

Organizácia školy od 22.6.2020

Prevádzka a vnútorný režim školy do konca školského roku 2019/2020
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov


Prevádzka školy

Prevádzka školy bude v čase 6:30 - 16:30 hod.

Pri vstupe do školy rodič odovzdá toto VYHLÁSENIE.

Žiaci budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúca osoba nevstupuje do areálu školy pri príchode. Keď si príde vyzdvihnúť dieťa z ŠKD, telefonicky to oznámi vychovávateľke, ktorá dieťa pošle k rodičovi. Žiak môže prísť do školy samozrejme i sám a sám aj odísť, no je nutné, aby priniesol lístok od zákonného zástupcu, v akom čase môže žiak sám po ukončení vyučovania odísť.

Vo vestibule školy si každý žiak vydezinfikuje ruky, k čomu slúžia stojany s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie s rozprašovačom. Ak bude dieťaťu nameraná počas dňa teplota vyššia alebo rovnajúca sa 37,2 stupňov, bude kontaktovaný rodič.

Po príchode do školy sa žiak prezuje a odloží si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Žiak si donesie okrem školských pomôcok aj rezervné rúško, papierové vreckovky, toaletný papier, nápoj a desiatu.

Prevádzka školského bufetu nebude počas tohto obdobia otvorená.

Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.

Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

 

Vyučovanie:

 

  • 1. – 4. ročník od 7:45 hod. do 11:20 hod., následne budú žiaci tráviť čas v ŠKD
  • 5. - 9. ročník: do 24.6.2020 podľa rozvrhu, od 25.6.2020 budú mať žiaci 5 hodín.

 

Stravovanie v školskej jedálni

Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:25 hod. - 14:00 hod.

Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) a   vydezinfikuje si ruky pred školskou jedálňou.

V jedálni budú jednotlivé skupiny obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali.

Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

 

Pobyt v školskom klube detí (ŠKD):

V čase od obeda do 16:30 hod.  je každá skupina žiakov s pridelenou vychovávateľkou. V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom sú jednotlivé skupiny žiakov na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu skupín. Za týchto okolností nie je potrebné, aby mali žiaci a pedagógovia v úzkom kruhu svojej skupiny na danom vymedzenom priestranstve rúško.

Ranná služba je v ŠKD zabezpečená. Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zákonný zástupca:

 

  1. predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť.
  2. rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy;
  3. berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
  4. zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky a toaletný papier v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň;
  5. zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk);
  6. dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente;
  7. rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania, zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy nepohybujú, len pri odchode, keď si ho príde vyzdvihnúť;
  8. rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy.

 

 

PostHeaderIcon Tvorivé dielne v Mestskej galérii

Dňa 12.6. sa žiaci 3. ročníka s pani učiteľkou Mgr. Renátou Sivokovou zúčastnili výstavy obrazov spojenej s tvorivými dielňami. Na úvod si deti vypočuli rozprávanie o autorke vystavených obrazov. Potom nasledovala prehliadka jej tvorby. Pod vedením pani učiteľky zo Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote, p.Pánekovej sa deti oboznámili s výtvarnou technikou tkanie. Vytvárali si na kartónových osnovách mandaly – lapače snov. Pomocou látok, pierok a flitrov žiaci vytvorili krásne diela.

Bol to pekný umelecký zážitok

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. Viac informácií o cookies a ako ich zmazať, nájdete na stránke Bližšie info o cookies.

Súhlasím s používaním cookies na týchto stránkach.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk