PostHeaderIcon Viac informácií...

There are no translations available.

 

Základné informácie

 

Názov školy: ZŠ P. Kellnera Hostinského
Družstevná 835
Rimavská Sobota
Zriaďovateľ: MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
Typ školy: PLNOORGANIZOVANÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
s ročníkmi 1. – 9. s vyučovacím jazykom slovenským
Poskytované vzdelanie: 1. – 4. – primárne
5. – 9. – nižšie stredné (nižšie sekundárne)
Zariadenia pri škole: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
ŚKOLSKÁ JEDÁLEŇ S KUCHYŇOU
Dôležité kontakty: č. tel. r. školy: 047/58 11 694 , číslo faxu: 047/58 11 694
z. r. školy pre ročníky 1.-4.: 0911/56 48 39
vedúca ŠJ: 0911/12 26 38
vedúca ekonómka: 047/56 211 44
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www: www.zshostrs.sk
Financovanie ZŠ: Prenesené kompetencie – poskytuje štát – výchovno-vzdelávacia činnosť – normatív na žiaka
Originálne kompetencie – poskytuje mesto – ŠKD a ŠJ,
Vzdelávacie poukazy na krúžky

 

Informácie o poplatkoch:
stravná jednotka na žiaka:


1. – 4. ročník
s dotáciou - 0 € za 1 obed + RN
bez dotácie - 1,15 € za 1 obed + RN
5. – 9. ročník 
s dotáciou - 0,03 € za 1 obed + RN
bez dotácie - 1,23 € za 1 obed + RN

Výška režijných nákladov (RN) je 3€ za jeden mesiac
poplatok za ŠKD: mesačne na žiaka 10,- €
na žiaka v hmotnej núdzi 5,- €
poplatok za prenájom telocvične: 4,50 € - 60 minút - pre žiakov v športových kluboch
9,- € - 60 minúť - pre dospelých (podľa VZN č.110/2012 a podľa Smernice č.3/2012 ZŠ)
poplatok za odpis vysvedčenia: 0 €
poplatok za vydanie nového vysvedčenia v prípade straty: 0 € (predchádza žiadosť rodiča)
poistenie proti krádežiam: 0,80
poistenie proti úrazom: 1,50 €
Vybavovanie žiadosti:
Žiadosť je možné podať:
 • písomne
 • ústne
 • faxom
 • elektronickou poštou
Adresát – podľa požadovanej informácii v prípade, že adresát nemá danú informáciu, postupuje žiadosť do 5 dní riaditeľke školy. Riaditeľka školy vydáva rozhodnutie o poskytnutí alebo zamietnutí požadovanej informácie. Odvolanie proti rozhodnutiu je možné podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia.
Postup pri sťažnostiach:
Sťažnosť podávať písomne riaditeľke školy. Riaditeľka školy do 30 dní odpovie písomne ako bola sťažnosť prešetrená.
Riaditeľka školy vykonáva štátnu správu I. stupňa a rozhoduje o:
 1. prijatí žiaka do školy
 2. odklade školskej dochádzky
 3. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky
 4. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy
 5. oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých predmetoch
 6. plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
 7. uložení výchovných opatrení
 8. vykonávaní komisionálnej skúšky
 9. vykonávaní skúšky z vyučovacieho predmetu aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy
 10. o výške príspevku v ŠKD
Základné údaje o škole a zamestnancoch školy
Počet tried: 28 1. – 4. ročník: 13
5. – 9. ročník: 15
Počet oddelení ŠKD: 10
Počet učební: 30 + 3 počítačové + učebňa fyziky + učebňa techniky
Počet zamestnancov: 70
Počet pedagogických zamestnancov: 50
Počet asistentov učiteľa: 2
Počet nepedagogických zamestnancov: 20
Vedenie školy:
Riaditeľka: RNDr. Anita Antalová
Zástupkyne: PaedDr.Jana Szunyaiová – pre I. stupeň komb. 1.-4.
Mgr. Jana Šuleková – pre II. stupeň komb. D – Ev
Vedúca ŠKD: Renáta Suňaiová
Vedúca ŠJ: Slávka Nosáľová
Vedúca EPČ: Edita Kováčová
Správca počítačov: Zoltán Fekésházy
Výchovný poradca: Mgr. Ľubomíra Halušková komb. Sj+Dejepis
Špeciálny pedagóg: Mgr. Anna Veľochová komb. 1.-4. + špec. pedagogička
Učebné plány:
Ročníky 1., 2,, 3., 4., 5., 6., 7., 8.
Vyučuje sa podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu
Ročník 9.
Vyučuje sa podľa Školského vzdelávacieho programu
Hodnotenie žiakov:
Všetky vyučovacie predmety sa hodnotia známkou, okrem etickej a náboženskej výchovy, ktoré sa klasifikujú slovne.

Hodnoty školy:
 • „každý iný, všetci rovní“ – rovnosť šancí
 • „sme škola, kde šikanovanie netolerujeme v žiadnych podobách“ – tolerancia
 • spokojnosť žiaka a spokojnosť rodičov je ocenením práce učiteľa
 • spoločný záujem žiakov a pedagógov byť najlepšími
Ponuka našej školy
 • školský výchovno-vzedlávací program "ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ"
 • jazyková a počítačová gramotnosť od 1. až po 9. ročník
 • vyučovanie 2. cudzieho jazyka od 7. ročníka
 • integrované tematické vyučovanie - v blokoch
 • tematické dni
 • individuálny prístup k nadaným a talentovaným žiakom
 • individuálny prístup k žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia
 • bohatá činnosť mimo vyučovania – krúžky, príprava na olympiády a prijímacie pohovory
 • špeciálno-pedagogické vedenie žiakov – konzultácie so špeciálnym pedagógom a  výchovným poradcom, pri výchovných a vzdelávacích problémoch
 • pomoc a konzultácie pri rozmiestňovaní žiakov na stredné školy
 • prepojenie školy s  ďalšími výchovnými a  vzdelávacími inštitúciami
 • možnosť konzultačných dní a hodín s učiteľmi
 • AscAgenda – internetová žiacka knižka na internete, mesačné výpisy známok podľa pridelených kódov žiakom

Pozn.: Ďalšie informácie o činnosti školy nájdete aj v rubrike "Na stiahnutie" => "Školské dokumenty", kde si môžete stiahnuť informácie napr. o čase zvonenia, krúžkoch, konzultačných hodinách a pod.

Logo školy - usmievavé žlté slniečko
Rada rodičovského združenia – predseda p. PhDr. Andrea Trnková
Rada školy – 11 členov
Predseda: Mgr. Ľubica Gregorcová
Rodičia: PhDr. Andrea Trnková, Monika Tomková, Mgr. Zuzana Študencová, Roman Ciprus
Poslanci: PaeDr. Jaroslav Bagačka, Ing. Róbert Kuvik
Za zriaďovateľa: Mgr. Renáta Adorjánová, Martina Krokavcová
Za pedagogických pracovníkov: Mgr. Vladimíra Haninčíková
Za nepedagogických pracovníkov: p. Ingrid Pepřicová
Zápis do 1. ročníka podľa VZN - prvý týždeň v apríli. Povinná školská dochádzka je 10-ročná do 16 rokov žiaka. Žiak končiaci 9. ročník je žiakom ZŠ až do 31.8. daného kalendárneho roka.
Školský rok: 1.9. bežného roka sa končí 31.8. nasledujúceho roka.
Zoznam zamestnancov:
I.stupeň II.stupeň ŠJ
PaedDr. J. Szunyaiová - zástupkyňa pre I.stupeň
Mgr. J. Bokorová
Mgr. Ľ. Gregorcová
Mgr. A. Hriňová 
Mgr. T. Ivaničová
Mgr. D. Kuráková
Mgr. J. Kureková
Mgr. M. Kureková
Mgr. M. Kuzmová
Mgr. M. Nôtová
Mgr. A. Oravcová
Mgr. R. Sivoková
Mgr. A. Veľochová
Mgr. V. Vilhanová
Ing. K. Wereszká
Bc. M. Szabóová - asistent učiteľa
D. Antalová - asistent učiteľa

ŠKD
R. Súňaiová
J. Hegedüsová
Bc. V. Kováčová - MD
M. Mičková
Z. Négyesiová
I. Némethová
S. Nosáľová
H. Pindiaková
Bc. B. Sojková
M. Svoreňová
A. Vrábeľová
RNDr. A. Antalová - riaditeľka školy
Mgr. J. Šuleková - zástupkyňa pre II.stupeň
Mgr. P. Astalošová
Mgr. Ľ. Bolhová
Mgr. M. Bornayová
Ing. Z. Farkašová
Mgr. I. Ferencz
Mgr. T. Haluška
Mgr. Ľ. Halušková
Mgr. V. Haninčíková
Mgr. D. Kopčáková
Mgr. S. Langová
Ing. Z. Lennerová
Mgr. M. Mistríková
Mgr. T. Pál
Mgr. J. Ramajová
Mgr. S. Sivičeková
Mgr. M. Slabejová
Mgr. T. Slížová
Mgr. B. Svoreňová
Mgr. J. Valach
Mgr. I. Vilhanová
Ing. Z. Zvarová

S. Nosáľová - vedúca ŠJ
Z. Grnáčová - hl. kuchárka
V. Benadová
Z. Babulyová
M. Cetnerová
I. Damašková
V Juhaniaková
M. Lisičanová


Prevádzkoví pracovníci
E. Kováčová
Z. Fekésházy
Bc. P. Hudec
N. Juhaniaková
E. Kamenská
J. Klimentová
M. Kristiánová
E. Medeová
H. Molnárová
I. Pepřicová
J. Takáč
K. Vrancová

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. Viac informácií o cookies a ako ich zmazať, nájdete na stránke Bližšie info o cookies.

Súhlasím s používaním cookies na týchto stránkach.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk